SHoT 2014

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014. Publisering av resultater.

Forverring av studentenes psykiske helse

Nesten hver femte student i Bergen har alvorlige psykiske plager. Omfanget er på linje med de nasjonale funnene, og dobbelt så høyt blant studenter som i befolkningen ellers i samme aldersgruppe.

Les mer…

Sammendrag SHoT 2014

SHoT er Norges største undersøkelse om studentenes fysiske og psykiske helse, og trivsel. Undersøkelsen kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Prosjektet er godkjent av personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, som ombud for Datatilsynet.

Les mer…

Presentasjon SHoT

Se presentasjonen fra fremleggingen

Les mer…

Pressemelding fra Velferdstinget i Bergen

Velferdstinget er en sammenslutning av studentdemokratiene tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) og representerer omkring 29 000 studentar.

Les mer…